Vedtekter

 

 • 1 Fortellerkafé Oslo er Norsk Fortellerforums lokallag for Oslo og omegn. Norsk Fortellerforums medlemmer i Oslo og omegn betraktes som medlemmer av Fortellerkafé Oslo.
 • 2 Lokallaget skal være et møtested der fortellere i Oslo og omegn kan
  – spre fortellerkunst ved arrangementer som fortellerkafê m.v.
  – bidra til faglig utvikling ved øvingsopplegg, veiledning, erfaringsutveksling m.v.
  – skape et fortellermiljø og et nettverk for fortellerkunst.
 • 3 Støttemedlemskap, som ikke gir stemmerett, kan tegnes av grupper, foreninger, firmaer, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å støtte lokallagets arbeid. Styret fastsetter kontingent for støttemedlemskap.
 • 4 Lokallagets styre skal ha fra tre til fem medlemmer og fra en til to varamedlemmer.
  Flertallet av styrets medlemmer, inkl. styreleder, må være aktive eller utdannede fortellere.
  Styreleder og et styremedlem i fellesskap tildeles foreningens signatur.
  Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer deltar.
  Styreleder har dobbeltstemme dersom stemmetallet står likt.
 • 5 Styret leder lokallaget i samsvar med vedtektene og arbeidsprogrammet.
  Styret konstituerer seg selv. Styremedlemmenes funksjonstid er to år av gangen.
  Ett år etter stiftelsen fratrer inntil halvparten av styremedlemmene ved loddtrekning.
  Uttreden av styret i løpet av funksjonstiden skal meddeles styret skriftlig og begrunnes.
  Styret skal sørge for at det føres referat fra alle styre-, medlems- og årsmøter.
 • 6 Årsmøtet er lokallagets øverste organ. Årsmøtet holdes innen den 31. mars hvert år og innkalles med tre ukers varsel ved kunngjøring på lokallagets hjemmeside. Saker som skal behandles av årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendige sakspapirer skal være tilgjengelige på lokallagets hjemmeside minst en uke før årsmøtet.
 • 7 Årsmøtet skal:
  1. Velge møteleder samt godkjenne innkalling og sakliste.
  2. Behandle årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning.
  3. Vedta arbeidsprogram med budsjett.
  4. Velge styreleder, styre- og varamedlemmer, revisor og valgkomitê.
  5. Behandle innkomne forslag og saker.

  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter. Årsmøtets beslutninger treffes ved alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer og eventuell oppløsning av lokallaget som krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. Stemmeberettiget er ethvert medlem som er à jour med betaling av kontingent, inkl. for det år årsmøtet holdes. Medlemmer som ikke selv kan møte, kan stille med fullmakt.

 • 8 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. På ekstraordinært årsmøte behandles bare de saker som er angitt i innkallingen.
 • 9 Ved oppløsning av lokallaget skal lagets aktiva gå til tilsvarende virksomhet.