Vedtekter

Vedtatt på årsmøte 31. mars 2019.

 1. Fortellerkafé Oslo skal være et møtested der fortellere i Oslo og omegn kan:
  – spre fortellerkunst gjennom månedlige fortellerkvelder.
  – bidra til faglig utvikling og erfaringsutveksling.
  – skape et fortellermiljø og et nettverk for fortellerkunst.
 2. Foreningens styre skal ha fra fire til syv medlemmer og fra en til to varamedlemmer.
  Flertallet av styrets medlemmer, inkl. styreleder, må være aktive eller utdannede fortellere.
  Styreleder og et styremedlem i fellesskap tildeles foreningens signatur.
  Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer deltar.
  Styreleder har dobbeltstemme dersom stemmetallet står likt.
 3. Styret leder foreningen i samsvar med vedtektene og årsplanen.
  Styret konstituerer seg selv. Styremedlemmenes funksjonstid er to år av gangen. Det velges minst to nye medlemmer hvert år. Medlemmer kan maksimalt sitte tre perioder av gangen, ergo seks år. Uttreden av styret i løpet av funksjonstiden skal meddeles styret skriftlig og begrunnes.
 4. Styret skal sørge for at det føres referat fra alle styre- og årsmøter.
 5. Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet holdes innen 30. april hvert år og innkalles med tre ukers varsel. Årsmøte er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er tilstede. Agenda og saker som skal behandles av årsmøtet, må sendes til styret senest to uker før årsmøtet.
 6. Årsmøtet skal:
  1. Velge møteleder samt godkjenne innkalling og saksliste.
  2. Behandle årsberetning og årsregnskap.
  3. Vedta årsplan med budsjett.
  4. Velge styreleder, styre- og varamedlemmer.
  5. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Årsmøtets beslutninger treffes ved alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer og eventuell oppløsning av foreningen som krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.
 8. Nedleggelse av foreningen må vedtas av minst 2/3 av styrets medlemmer ved to årsmøter. Ved oppløsning av foreningen skal foreningens aktiva gå til tilsvarende virksomhet.